Stefan Gustafson i Bollarp har funnit en notis i den svenskspråkiga tidningen Texas Posten publicerad vintern 1902.

Den 27 januari anhöll polisen med pass försedde ryske undersåten Dimitril, hvilken uppträder som sågfilare. Han innehade kartor öfver Sverige och Norge dock ej af generalstabens. Förhör har hållits med honom af borgmästaren, dock kunna några resultat av detta ej ännu meddelas.

Fortsättningen på notisen finns även i Kalmar Tidning samma vinter 1902:

kalmartidning

Hur man filar sågar

För några dagar sedan uppenbarade sig två ryska sågfilare vid hemmanet Bollarp i Adelöfs socken. Men i stället för att fila sågar togo de ett vid Bollarp beläget högt berg i besittning samt framtogo en mängd papper, ritstafflier och ritutensilier. Sålunda utstyrda höllo de på med kartritning öfver nejden i tre limmars tid. Trots kölden och ovädret styrde de sedan sin kosa till ett annat högt beläget berg, där samma arbete bedrefs under ett par timmars tid, hvarefter det första berget ånyo för en stund togs i besittning, där de kompletterade de på båda höjderna tagna ritningarna. Bollarp ligger i kanten mot Wireda till.

Man får väl knappast antaga, att berättelsen i denna form är sann. Men om det ligger någon sanning till grund därför, vore det af både intresse och vikt att verkligen få detta utredt.